องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องการระบาย หมู่ที่ ๑๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง