องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอยผู้ใหญ่หัส หมู่ที่ ๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง