องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการก่อสร้างท่อสีเหลี่ยมคสล. แบบ ๑ ช่องการระบาย จุดที่นาครูแจงเอกสารที่เกี่ยวข้อง