องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.๐๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เกษตร บ้านป่าตะแบง หมู่๘เอกสารที่เกี่ยวข้อง