องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก 01โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. ม.6 บ้านศรีวัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง