องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก 01โครงการขุดลอกเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ จากนานายหอม ม.๑๑(ฝั่งตะวันออก)เอกสารที่เกี่ยวข้อง