องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 โครงการขุดลอกคลองรอบสวนป่า บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11(ฝั่งบ้านนาดี หมู่ที่ 10)เอกสารที่เกี่ยวข้อง