องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.01โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ศูนย์โอท็อป หมู่2เอกสารที่เกี่ยวข้อง