องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปีพ.ศ.2559