องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านศรีวัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง