องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

ประกาศเรียกประฃุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2559เอกสารที่เกี่ยวข้อง