องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาสามปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เอกสารที่เกี่ยวข้อง