องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)เอกสารที่เกี่ยวข้อง