องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

033รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 (รอบ12เดือน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง