องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

(21)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปี พ.ศ.2567เอกสารที่เกี่ยวข้อง