องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อสี่เหลี่ยมห้วยนาใหม่ บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔เอกสารที่เกี่ยวข้อง