องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

(20-2)แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ปี พ.ศ.2567เอกสารที่เกี่ยวข้อง