องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขอารมณ์ (หมู่ที่ 3) ตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง