องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวัสดี (หมู่ที่๖)เอกสารที่เกี่ยวข้อง