องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากดินจากนานางม่วย ปุ่นนอก ถึง ถนนไปโคกสาแล้ง บ้านป่าตเอกสารที่เกี่ยวข้อง