องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ปีงบประมาณ 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง