องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง