องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ขุดลอกคลองส่งน้ำจากนานายประกอบ ถึงบริเวณมุมหนองสระ บ้านดอนอุดม หมูู่ที่ ๑๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง