องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง