องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหาร
ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง