องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
  | 1 | 2   ต่อไป 

ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น
การประชุมประชาคมท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ภาพประกอบ