องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.ดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง