องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง