องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง