องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ปรับปรุงซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหินเงิ้ม หมู่ที่ ๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง