องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายเหรียญ-สามแยกสระหนองแวง ม.๓เอกสารที่เกี่ยวข้อง