องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง