องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจากบ้านป่าตะแบง ถึง หนองสองห้อง หมู่๘เอกสารที่เกี่ยวข้อง