องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง