องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์)เอกสารที่เกี่ยวข้อง