องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในอบต.ดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง