องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564(ครั้งที่3)เอกสารที่เกี่ยวข้อง