องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กิจการสภา

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง