องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมโนนไพรวัลย์เอกสารที่เกี่ยวข้อง