องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง