องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑.โครงการขุดลอกคลองรอบโนนน้อย ฝั่งนานายวี นางหนูแดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง