องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง