องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2565 (Eplan)เอกสารที่เกี่ยวข้อง