องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง