องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

รายงานการเงิน-การคลัง

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง