องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือฯ ปี 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง