องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพี่หนึ่ง บ้านหนองน้ำขาว หมู่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง