องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ -ปรับปรุงซ่อมแซมการเกรดปรับเกลี่ยดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๒เอกสารที่เกี่ยวข้อง