องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ระเบียบ กฎหมาย

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2549เอกสารที่เกี่ยวข้อง