องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหาร

ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563